Teenused

Statam International Õigusbüroo pakub oma klientidele täisteenust, osutades nõustamis- ja muid õigusteenuseid kõikides valdkondades. Suudame lahendada kompleksseid küsimusi terviklikult, andes hinnangu kõikidele nüanssidele ning tõusetuvatele probleemidele.

Statam International Õigusbüroo esindab oma kliente kõikides kohtuastmetes tsiviil- ja haldusõiguslikes vaidlustes, vahekohtumenetluses, täitemenetluses ja samuti kõikides vaidlusi lahendatavates riiklikes komisjonides.
Aitame Teil välja töötada kogu kohtumenetluse strateegia ja koostada kõik sellega seonduvad menetlusdokumendid alates kohtusse pöördumisest kuni kohtuvaidluse lõpuni.
Tegutseme lepitajana vaidluste kohtuväliselt lahendamise eesmärgil ja esindame oma kliente kohtuvälistel läbirääkimistel.

Äriõigus

Osutame Teile mitmekülgset õigusabi äriühingute ja nende filiaalide asutamisel, juhtimisel ja likvideerimisel, sealhulgas aitame Eesti äriühingutel laiendada oma äritegevust välismaale ja välismaistel äriühingutel korraldada oma äritegevust Eestis.

Nõustame Teid sobivaima äriühingu vormi valimisel, äriühingu asutamisel ning kõikide sellega seonduvate õigustoimingute läbiviimisel ja dokumentide koostamisel. Aitame Teil hankida äriühingu tegutsemiseks vajalikud registreeringud, tegevusload ja litsentsid.

Vormistame vajalikud dokumendid Äriregistrisse kannete tegemiseks ja kannete muutmiseks (põhikirja, ärinime, asukoha, juhtorganite liikmete, kapitalimäära, tegevusalade jms. muutmine) ning aitame Teil ette valmistada, läbi viia ja dokumenteerida üld-, nõukogu- ja juhatuse koosolekud.

Koostame osanike- ja aktsionäride vahelisi lepinguid ning nõustame omanikevaheliste lahkarvamuste lahendamisel. Esindame Teid äriõiguslikes vaidlustes läbirääkimistel, kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses.

Finantsõigus

Statam International Õigusbüroo osutab mitmekülgset õigusabi finantsõiguse valdkonnas, mis on üheks meie peamiseks prioriteediks.

Aitame oma klientidel leida ja välja töötada juriidiliselt parimad finantseerimisskeemid, teostame projektide juriidilist auditit ja valmistame ette kogu projekti teostamiseks vajaliku õigusliku dokumentatsiooni.

Nõustame võlausaldajaid ja võlgnikke erinevate finantseerimislepingute (laenu-, krediidi-, liisingu-, faktooringu-, investeerimis-, optsiooni- jms.) ning tagatislepingute (käsi-, vallas- ja kinnispandid, garantiid, käendus) koostamisel.

Pakume õigusabi täiendava kapitali kaasamisel läbi avaliku või suunatud aktsia- või võlakirjaemissiooni, abistame pakkumiste läbiviimisel, prospektide koostamisel ja registreerimisel ning sellega seonduvalt aktsionäride üldkoosolekute, äriühingu nõukogu ja juhatuse otsuste ning protokollide koostamisel.

Koostame Teile juriidiliselt ja strateegiliselt otstarbekaimad tegevuskavad võlgnevuste sissenõudmiseks ja tagatiste realiseerimiseks ning esindame Teid sellega seonduvatel läbirääkimistel, kohtu- ja täitemenetluses.

Esindame Teid läbirääkimistel krediidi- ja teiste finantseerimisasutustega.

Intellektuaalomandi õigus

Statam International Õigusbüroo osutab igakülgset õigusabi autoriõiguse (kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed) ja tööstusomandi (leiutised, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused) kaitsega seotud küsimustes.

Abistame Teid litsentsi- ja frantsiisilepingute koostamisel, tööstusomandite registreerimisel ja intellektuaalse omandiga seonduvalt tekkinud vaidluste lahendamisel kohtus, autoriõiguse komisjonis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

Statam International Õigusbüroo juristid omavad põhjalikke kogemusi ka intellektuaalse omandi kaitse küsimustes Euroopa Liidu paralleelkaubandusega seonduvalt.

Konkurentsiõigus

Statam International Õigusbüroo nõustab Teid kõikides konkurentsiõigusega seonduvates küsimustes.

Viime läbi ettevõtete ja lepingute (nii vertikaalsete kui ka horisontaalsete kokkulepete) konkurentsiõiguslikke analüüse, koostame Teile konkurentsiõigusega kooskõlas olevad lepingud ning aitame Teid olemasolevate lepingute konkurentsiõigusega kooskõlla viimisel.

Nõustame Teid kõlvatu konkurentsi, riigiabi ja erandite kohaldamise küsimustes. Aitame Teil strateegiliselt planeerida majandustegevust, et liigituksite konkurentsiõiguslike grupierandite alla ja abistame vajadusel konkurentsiametist personaalsete erandite taotlemisel.

Esindame Teid suhtlemisel konkurentsiametiga ja konkurentsiõiguslike vaidluste kohtuvälises- ja kohtulikus lahendamises.

Lepinguõigus

Statam International Õigusbüroo osutab Teile igakülgset õigusabi kõikides lepingutega seonduvates küsimustes.

Esindame Teid lepingueelsetel läbirääkimistel, et saaksite astuda tehingutesse parimatel võimalikel tingimustel ja oleksite enne tehingutesse astumist täpselt teadlik endale tehinguga kaasnevatest õigustest, kohustustest ja juriidilistest riskidest.

Koostame Teie vajadustele vastavad lepingud ja raamlepingud arvestades Teie tegevuse iseärasusi.

Teostame lepingute õiguslikku analüüsi lepingute sõnastuse tõlgendamise küsimustes, hindame lepingute vastavust kehtivatele õigusaktidele ja lepingust Teile tulenevaid juriidilisi riske.

Esindame Teid lepingute rikkumisest tulenevate pretensioonide ja nõuete esitamisel ning vaidluste lahendamisel kohtuvälises ja kohtulikus menetluses.

Kinnisvara- ja ehitusõigus ning muud omandiküsimused

Nõustame kliente kinnisvara ja ehitusõigusega seonduvates küsimustes, sealhulgas kinnisasjade omandamisel, jagamisel ja võõrandamisel, piiratud asjaõigustega (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus) koormamisel, planeerimis- ja ehitusprotsessis,  ehitusega seonduvate lubade ja kooskõlastuste hankimisel.

Aitame Teid kinnisvaratehingutega seonduvate õiguslike riskide hindamisel, viime läbi kinnisvaraobjektide õiguslikku hindamist, koostame Teile vajalikud lepingud (kinnisasja omandamis-, võõrandamis-, koormamis-, projekteerimis-, ehitus-, üürimis-, jms.) ning teostame lepingute õiguslikku analüüsi.

Esindame kliente tehingutega seonduvatel läbirääkimistel, suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning vaidluste lahendamisel kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses.

Pankrotiõigus

Statam International Õigusbüroo juristidel on pikaajalised kogemused ja põhjalikud teadmised nii võlausaldajate kui ka võlgnike huvide esindamisel pankrotimenetluses.

Aitame Teil välja töötada strateegilise tegevusplaani, et võlgniku pankroti korral oleks Teil antud olukorda arvestades võimalik oma nõudele saada võimalikult suures ulatuses rahuldust. Nõustame võlgnikke pankrotieelses olukorras parimate lahenduste leidmisel.

Esindame võlausaldajaid võlgnikule pankrotihoiatuse esitamisel, pankrotiavalduse esitamisel kohtusse ja selle kohtus läbivaatamisel, nõuete esitamise ja tunnustamise kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses, vara välistamise nõuete esitamisel, suhtlemisel pankrotihalduriga, võlausaldajate üldkoosolekutel, tegutseme pankrotitoimkonna liikmena ja seisame Teie huvide eest kõikides teistes pankrotimenetluse toimingutes.

Esindame võlgnikke nende vastu esitatud pankrotihoiatuste ja -avalduste vaidlustamisel kohtuvälises- ja kohtulikus menetluses, teostame õiguslikku analüüsi pankrotimenetlusele eelnenud tehingute hindamisel, koostame kahjulike tehingute tagasivõitmise hagisid ja seisame Teie huvide eest kõikides teistes pankrotimenetluse toimingutes.

Maksuõigus

Statam International Õigusbüroo osutab oma klientidele mitmekülgset õigusabi maksuõiguslikes küsimustes. Maksustrateegia valik on oluline küsimus paljude tehingute planeerimisel, sellega kaasneva maksukoormuse prognoosimisel ja võimalike maksuvaidluste tekkimise riski minimeerimisel.

Nõustame Teid maksustrateegiate väljatöötamisel, maksude planeerimisel, optimeerimisel ning maksuseaduste ja Euroopa Liidu maksudirektiivide tõlgendamisel ja kohaldamisel.

Abistame Teid maksuvaidlustega seonduvate dokumentide koostamisel (vaided, eriarvamused, kaebused jms.), esindame Teid vaidlustes maksuhalduriga Maksu- ja Tolliametis ja kohtus.

 

Tööõigus

Statam International Õigusbüroo nõustab nii tööandjaid kui ka töötajaid kõikides tööõigust puudutavates küsimustes.

Abistame Teid töölepingute, materiaalse vastutuse lepingute, kollektiivlepingute, töösisekorraeeskirjade, ametijuhendite, käskkirjade, juhatuse- ja nõukogu liikme teenistuslepingute ja teiste õigusdokumentide koostamisel, muutmisel ja lõpetamisel.

Esindame Teid töövaidlustega seonduvatel läbirääkimistel, töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Täitemenetlus

Esindame Teid võlgnike ja võlausaldajate esindamisel täitemenetluses (nõustame vajalike dokumentide vormistamisel ja esindame oma kliente suhtlemisel kohtutäituritega), samuti esindame oma kliente täitetoimingute vaidlustamisega seotud kohtuvaidlustes.

Riigi- ja haldusõigus ning haldusmenetlus

Statam International Õigusbüroo osutab mitmekülgset õigusabi riigi- ja haldusõiguse valdkonnas abistades Teid nii haldusaktide väljaandmisel ja haldustoimingute teostamisel, välja antud haldusaktide või teostatud haldustoimingute õiguspärasuse hindamisel kui ka nende vaidlustamisel.

Nõustame oma igapäevases tegevuses mitmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi haldusaktide väljaandmisel, haldusaktide õiguspärasuse üle järelevalve teostamisel ja õigusvastaste haldusaktide vaidlustamisel, mistõttu omame mitmekülgseid ja põhjalikke kogemusi nii põhiseaduslikkuse järelevalve, omandi- ja maareformi, planeeringute, riigihangete, halduslepingute, kodakondsuse ja migratsiooni, keskkonnaõiguse ja paljudes teistes valdkondades.

Koostame kaebusi haldusaktide ja -toimingute vaidlustamiseks ning esindame Teid kohtuvälises haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses kõikides kohtuinstantsides.

Rahvusvaheline eraõigus

Statam International Õigusbüroo nõustab Teid välismaiste füüsiliste- ja juriidiliste isikutega tehtavate tehingutega kaasnevate eripärasustega seonduvates küsimustes.

Abistame Teid välismaiste isikutega läbirääkimiste pidamisel, rahvusvaheliste lepingute koostamisel ja nende pinnalt tõusetunud vaidluste lahendamisel. Nõustame teid välismaiste kohtu- ja vahekohtu otsuste tunnustamisel ja täitmisel Eestis ning välismaal.

Aitame Teil oma koostööpartnerite vahendusel asutada äriühinguid kõikides Baltiriikides, Venemaal ning paljudes teistes välisriikides.

Euroopa Liidu õigus

Omame põhjalikke teadmisi ja kogemusi siseriiklike õigusaktide vastavusse viimisel Euroopa Liidu õigusaktidega ning nõustame Teid Euroopa Lepingus sisalduvate põhivabaduste kohaldamise, Euroopa Liidu õigusaktide tõlgendamise, Euroopa Kohtu pädevuse ja menetlusõigusega seonduvates küsimustes. Nõustame ja esindame Teid suhtlemisel Euroopa Liidu institutsioonidega ning struktuurifondidest toetuste taotlemisel.

Vene Föderatsiooni õigus

Statam International Õigusbüroo osutab õigusabi Vene Föderatsiooni õigusega seonduvates küsimustes. Meie spetsialistid omavad põhjalikke teadmisi Vene Föderatsiooni tsiviilõiguse valdkonnas, sealhulgas lepingu-, äri-, maksu-, maa- ja tööõiguses.

Nõustame Teid Venemaa juriidiliste või füüsiliste isikutega sõlmitavate lepingute koostamisel ja sõlmimisel, äriühingute asutamisel, Venemaal kinnisvara omandamisel, vaidluste lahendamisel Venemaa kohtutes ja vahekohtutes ning Vene Föderatsiooni õiguse kohaldamise osas.

Koostame lepinguid ja mistahes teisi õigusdokumente vene keeles ja teostame vene keelseid õiguslikke analüüse. Abistame ja nõustame Teid kõikides Vene Föderatsiooni õigussüsteemi eripärasustest tulenevates küsimustes.

Omame tugevad koostöösidemed Venemaa advokaadibüroodega, mistõttu saame oma koostööpartnerite vahendusel tagada Teile soovitava õigusabi ka Vene Föderatsioonis.

Inkassoteenus

Statam International pakub oma klientidele võlgade sissenõudeteenust kogu Eesti Vabariigi territooriumil ning läbi meie välismaiste koostööpartnerite, on võimalik võlgnevuste sissenõudmine ka väljaspool Eesti Vabariiki.

Võlgnevuste sissenõudmisel lähtub Statam International printsiibist, mille kohaselt on vajalik isikliku ja vahetu kontakti loomine võlglasega. Praktika näitab, et võlglasele nõudekirja saatmine või helistamine pole sageli piisav meetod võlgnevuse kätte saamiseks, palju efektiivsem on võlglasega kohtumine ning nö. silmast-silma vestlus võlgnevuse tasumise üle. Seetõttu üritab Statam International kiiremate ja paremate tulemuste saavutamiseks kasutada oma töös just nimelt vahetut kontaktiloomist võlglasega ning mitte jääda lootma vaid nõudekirjade ning telefonikõnede edule.

Loomulikult on iga kliendi jaoks tähtis informatsioon just tema nõuete sissenõudmise käigu kohta ning seepärast pakub Statam International oma klientidele võimalust saada vajalikku infot sellisel viisil ja ajal nagu klient seda ise soovib. Kliendil on võimalus saada oma personaalselt nõudekäsitlejalt suuline raport igal ajal, sest Statam International nõudekäsitlejad on oma klientide jaoks alati saadaval. Samuti on kliendil võimalus saada kirjalik (posti, faxi või e-maili teel) raport, kas kokkuleppeliselt kindla ajaperioodi möödudes või kliendi poolt vastavasisulise soovi avaldamise järel. Lisaks saab klient alati kirjaliku raporti, kui selgub, et sissenõudemenetluse kaudu pole võimalik kliendi nõuet rahuldada. Sellisel juhul esitab nõudekäsitleja kirjalikus raportis ka omapoolse hinnangu, kas oleks otstarbekas pöörduda nõudega kohtusse või tuleks nõue kanda kahjumisse.

Selline infovahetus tagab kliendile pideva ülevaate tema nõuete sissenõudemenetluse käigu kohta ja kindlustab meie ning kliendi vahelise usaldusväärse suhte.