Visioon

Statam International Õigusbüroo klientide ring on lai ja mitmekesine nii geograafiliselt kui ka olemuselt – meie õigusteenust vajavad nii üksikisikud, kohalikud väikeettevõtjad kui kontsernid, riiklikud struktuurid kui ka rahvusvahelised korporatsioonid. Kõiki kliendi probleeme käsitleme kui omi ja lahendame neid ka samaväärse pühendumise, kohuse- ja vastutustundega. Meie eesmärk on leida kliendi probleemidele juriidiliselt õiged ja majanduslikult sobivaimad ning praktikas parimad lahendused. Peame kõige tähtsamaks kliendi ja advokaadi usalduslikku suhet, soovime olla kursis kliendi kõikide juriidilist laadi või sellega kokkupuudet omavate vajaduste ja nõudmistega. Usalduslik õhkkond ja koostöö on probleemide lahendamisel, aga enamgi veel – nende ennetamisel – otsustava tähtsusega.

Meie jaoks on peamised väärtused: PROFESSIONAALSUS, MEESKONNATÖÖ ja KLIENDISUHE. Professionaalsuse all mõistame seda, et me teeme, mida lubame ja teeme seda professionaalselt. Teenuse taseme saavutame läbi innovatsiooni, pideva enesetäiendamise ja kiire tegutsemise. Meeskonnatöö all mõistame seda, et kliendile parimad lahendused sünnivad kolleegidevahelisest koostööst büroo siseselt ja vajadusel koos teiste kolleegidega Eestis või välismaal. Koostöö kliendiga on enesestmõistetav. Tulemuslik meeskonnatöö eeldab nimetatute omavahelist tihedat suhtlemist, respekti üksteise suhtes ja informatsiooni ning tulemuse jagamist. Kliendisuhete all mõistame seda, et peame oluliseks pikaajalisi ja sügavutiminevaid ning silmast-silma kliendisuhteid. See võimaldab olla kliendi igapäevategemistega pidevalt kursis ning osaleda nõustajana juhtimis- ja muudes protsessides ennetades kliendil ôiguslike probleemide teket.